ARTELEKU

EUSKARA | CASTELLANO | ENGLISH

arteleku.net | arteleku.eus-erako bisita modu anonimoan egiten da. Web orriko zerbitzuetako batzuetarako sarrera izateko, ez beste ezertarako, erabiltzaileek ezinbesteko eta oinarrizko datu pertsonalak eman beharko dituzte, bere borondatez.

arteleku.net | arteleku.eus-en eskatzen diren datu pertsonalen bilketa eta tratamenduaren xedea honakoa da:

- erabiltzailea identifikatzea, arreta pertsonalizatuagoa eskaintzeko eta jardueretan eta webaren zerbitzuan izan dezakeen partaidetza ahalbidetzeko;
- zerbitzu berriak aztertzea eta diseinatzea, erabiltzaileen lehentasunen arabera; eta
- arteleku.net | arteleku.eus orriari, dituen zerbitzuei eta Artelekuren kultur eskaintzari buruzko argibide teknikoak eta informazioa bidaltzea.

Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak, datu pertsonalak babesteari buruzkoak, bere 9. artikuluan, eta abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuak, datu pertsonalak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzeko Erregelamendua onartzekoak, ezartzen dutenarekin bat, Artelekuk bermatzen du ezen Artelekun sartzean, Arteleku erabiltzean edota arteleku.net | arteleku.eus orrian erregistratzean erabiltzaileak ematen dituen datu pertsonalak jaso, bildu, tratatu eta erabiltzeko ondoko pribatutasun politika beteko dela:

- erabiltzaileen datu pertsonalei tratamendu konfidentziala emango zaie.
- datu pertsonalen segurtasunerako beharrezkoak diren maila teknikoko eta antolaketa mailako neurriak aplikatuko dira, datu horiek aldatzea, galtzea, baimenik gabe tratatzea edo eskuratzea saihesteko, kontuan harturik betiere teknologia, bildutako datuen izaera eta horiek jasan ditzaketen arriskuak, bai giza jardueratik beretik bai ingurune fisiko edo naturaletik datozenak.
- datu pertsonalak gordeta dauden instalazio, sistema eta fitxategietarako segurtasun neurriak beteko dira, 1720/2007 Errege Dekretuan ezarritakoarekin bat.

arteleku.net | arteleku.eus orriaren erabiltzaile-erregistroan jasotzen diren erabiltzaileen datu pertsonalei tratamendu automatizatua ematen zaie, eta datu pertsonalen fitxategi batean sartzen dira. Gipuzkoako Foru Aldundiaren ardurapeko fitxategi hau behar bezala erregistratuta dago, “Arteleku” izenaz, Datuak Babesteko Bulegoan.


La visita a arteleku.net | arteleku.eus se efectúa en forma anónima. Únicamente para poder acceder a algunos de los servicios de la web, los usuarios habrán de proporcionar de forma voluntaria los datos personales imprescindibles y básicos.

La finalidad de la recogida y del tratamiento de los datos personales solicitados en arteleku.net | arteleku.eus es:

- la identificación del usuario con el propósito de una atención más personalizada y facilitar su participación en actividades y en servicio de la web;
- el estudio y el diseño de nuevos servicios en virtud de las preferencias de los usuarios; y
- el envío de información técnica e informativa sobre arteleku.net | arteleku.eus, sus servicios, así como de la oferta cultural de Arteleku.

Conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, Arteleku garantiza el cumplimiento de la siguiente política de privacidad, que regula la recogida, almacenamiento, tratamiento y uso de los datos personales facilitados por el usuario a Arteleku cuando accede, usa y/o se registra en arteleku.net | arteleku.eus:

- el tratamiento confidencial de los datos personales de los usuarios
- la aplicación de las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
- el cumplimiento de las medidas de seguridad de las instalaciones, sistemas y ficheros que albergan los datos personales, conforme a lo establecido en el RD 1720/2007

Los datos personales de los usuarios solicitados en el registro de usuarios de arteleku.net | arteleku.eus son objeto de tratamiento automatizado y se incorporan a un fichero de datos de carácter personal responsabilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, debidamente registrado en la Agencia de Protección de Datos con el nombre de "Arteleku".  


All visits to the website arteleku.net | arteleku.eus are anonymous. However, solely for the purposes of accessing certain web services, users may opt to provide essential basic personal information.

The purpose of gathering and processing the personal data requested on arteleku.net | arteleku.eus is:

- to identify users for the purposes of offering more personalised attention and facilitating their participation in activities and web services;
- to study and design new services based on users' preferences and
- to send technical and other information on arteleku.net | arteleku.eus, its services, and Arteleku’s cultural offering.

In accordance with the terms of Article 9 of the Data Protection Act [Organic Law 15/1999, 13 December and Royal Decree 1720/2007 of 21 December, approving the developing regulation of the act, Arteleku guarantees to comply with the following privacy policy regulating the downloading, storage, processing and use of all personal information furnished to Arteleku by users upon accessing, using and/or registering with arteleku.net | arteleku.eus:

- confidential processing of users' personal data
- application of the technical and organisational measures necessary to ensure the security of personal data and to avoid unauthorised alteration, loss, processing or access, taking into account the state of the technology, the nature of the data stored and the risks to which said data is exposed, whether from human action or from the physical or natural environment.
- compliance with the security measures of the facilities, systems and files housing the personal data, in accordance with the terms of RD 1720/2007

Users' personal data requested on registration with arteleku.net | arteleku.eus are subject to automated processing and are incorporated into a personal data file controlled by the Provincial Government of Gipuzkoa, duly registered in the Data Protection Agency under the name "Arteleku".